Төв, орон нутгийн Онцгой байдлын анги, байгууллагууд