0

хасхом

Онцгой байдлын байгууллагын “ТТ-1”-”ТТ-11”-д хамаарах албан тушаалтнаас бусад албан тушаалтан хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргана. Тиймээс…

.

Төв, орон нутгийн Онцгой байдлын анги, байгууллагууд