Гал түймрийн улсын хяналт

Гал түймрийн улсын хяналтын байцааагчийн 2019 оны төлөвлөгөөт, төлөвлөгөөт бус гүйцэтгэлийн шалгалтын төлөвлөгөө

Монгол Улсын Шадар сайдын 2019 онд хийх удирдамжит хяналт шалгалт

Зураг төсөл зөвшилцөхөд бүрдүүлэх

Зураг хяналт

Барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комиссын хуваарь

Тэмдэгтийн хураамж төлөх

Төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтын удирдамж, хяналтын хуудас

Монгол Улсын Шадар сайдын удирдамжит хяналт шалгалтын хяналтын хуудас