Журам, Заавар

 

ЖУРАМ

Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчид онцгой нөхцлийн нэмэгдэл олгох журам /МУ-ын Шадар сайдын 2018.12.19 №380

2015 он

ЗААВАР

  Онцгой-байдлын-байгууллагын-харьяа-нэгжийн-үйл-ажиллагаанд-дотоод-хяналт-шалгалт-зохион-байгуулах-аргачлал-заавар

Онцгой байдлын ерөнхий газраас 2019 онд зохион байгуулах хяналт шалгалтын нэгдсэн хуваарь

Бусад