Иргэдэд мэдээлэл өгөх самбарын загвар

0

 Үер, усны осол, ой, хээрийн болон объектын гал түймэр, зам тээврийн осол зэрэг болзошгүй аюул, осол, гамшгаас урьдчилан сэргийлэх талаар иргэдэд мэдээлэл өгөх самбарын загвар