Түймрийн шалтгаан нөхцлийн 90 гаруй хувь нь иргэдийн буруутай үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй

0