Улсын онцгой комисст ирүүлсэн хандивын нэгдсэн мэдээлэл 09 дүгээр сарын 22-ны өдрийн байдлаар: