Улсын онцгой комисст ирүүлсэн хандивын нэгдсэн мэдээлэл 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн байдлаар:

Мөнгөн хандив:

Бараа, материалын хандив: