Төлөвлөгөөний төсөлд санал авах тухай

UNDSEN1-6wp002rf41xlxr2t9bxpa9f750qsgesk8ea9jpb15xc-6xfxly1lfo3pzykta12r6rxwwnxq4dk8z2nzstkyh4w-6ynluejx29j40lt5ar0titihhqxb636jq00fplencxs.jpg

Гал түймрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөт, төлөвлөгөөт бус, гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтын 2021 онд хийж гүйцэтгэх төлөвлөгөөний төсөлд холбогдох саналаа тусган hyanalmtiinheltes.obeg@yahoo.com цахим хаягаар 2021 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор ирүүлнэ үү. 

Санал өгөх зааврыг эндээс татаж авна.

scroll to top