Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Азийн сайд нарын II бага хурал

Гамшгаас хамгаалах сайн дурын ажиллагаа

Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөө

Гамшгийн эрсдэлийг олон нийтийн  оролцоотой бууруулах үндэсний хөтөлбөр

Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ

Дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө

Онцгой байдлын ерөнхий газартай хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулсан байгууллагууд