Хяналтын хуудас батлах тухай /2021.12.08/

Төлөвлөгөөт болон гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт явуулсан илтгэх хуудасны загвар татах

Галын хайрцагны стандарт 

Стандарт тотго

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын албан даалгаврын мэдээний хүснэгт

Ой, хээрийн түймрийн шинэчилсэн бүртгэлийн загвар

Монгол Улсын Шадар сайдын баталсан удирдамжит шалгалтууд:

 

Худалдаа олон нийт, үзвэр үйлчилгээний барилга байгууламжид гамшгаас хамгаалах болон аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт, норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөгөөт болон гүйцэтгэлийн хяналтын удирдамж

Эрүүл мэндийн байгууллагын барилга байгууламжид гамшгаас хамгаалах болон аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт, норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөгөөт болон гүйцэтгэлийн хяналтын удирдамж

Уул, уурхайн баяжуулах үйлдвэрийн барилга байгууламжид гамшгаас хамгаалах болон аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт, норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөгөөт болон гүйцэтгэлийн хяналтын удирдамж

Гэр хорооллын айл өрхүүдийн галын аюулгүй байдлыг хангуулах төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын удирдамж

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын удирдамжит шалгалтууд:

Төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтууд:

Зураг төсөл зөвшилцөхөд бүрдүүлэх

Зураг хяналт 2021

Комисс 2021

Тэмдэгтийн хураамж төлөх