Монгол Улсын Шадар сайдын баталсан удирдамжит шалгалтууд:

 -Худалдаа, олон нийтийн барилга, байгууламжид гамшгаас хамгаалах болон гал түймрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөт болон гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтын удирдамж

-Гэр хорооллын айл өрхүүдийн галын аюулгүй байдлыг хангуулах төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын удирдамж

-Үйлдвэр, агуулахын барилга байгууламжид гамшгаас хамгаалах болон гал түймрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөт болон гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтын удирдамж

Боловсролын байгууллагын барилга байгууламжид гамшгаас хамгаалах болон гал түймрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөт болон гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтын удирдамж

 Хяналт шалгалтын хяналтын хуудас

Зураг төсөл зөвшилцөхөд бүрдүүлэх

Зураг хяналт 2019

Барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комиссын хуваарь

Тэмдэгтийн хураамж төлөх

Төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтын удирдамж, хяналтын хуудас