Хяналтын хуудас батлах тухай /2021.12.08/

Төлөвлөгөөт болон гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт явуулсан илтгэх хуудасны загвар татах

Галын хайрцагны стандарт 

Стандарт тотго

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын албан даалгаврын мэдээний хүснэгт

Ой, хээрийн түймрийн шинэчилсэн бүртгэлийн загвар

Монгол Улсын Шадар сайдын баталсан удирдамжит шалгалтууд:

 

Худалдаа олон нийт, үзвэр үйлчилгээний барилга байгууламжид гамшгаас хамгаалах болон аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт, норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөгөөт болон гүйцэтгэлийн хяналтын удирдамж

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын удирдамжит шалгалтууд:

Төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтууд:

Орон сууцны барилга байгууламжийн  галын аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудсанд санал авах тухай /2022.10.17/

Соёл урлаг, шашны барилга байгууламжийн галын аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудсанд санал авах тухай /2022.10.17/

Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулахын барилга байгууламжийн галын аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудсанд санал авах тухай /2022.10.17

Эмнэлгийн байгууллагын барилга байгууламжийн галын аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудсанд санал авах тухай /2022.10.17/

Зураг төсөл зөвшилцөхөд бүрдүүлэх

Зураг хяналт 2021

Комисс 2021

Тэмдэгтийн хураамж төлөх