2019-2020 оны хичээлийн шинэ жил эхэлж байгаатай холбогдуулан боловсролын байгууллагуудад хяналт шалгалт явуулах удирдамж /2019.08.26/

Гал түймрийн улсын хяналтын байцааагчийн 2019 оны төлөвлөгөөт, төлөвлөгөөт бус гүйцэтгэлийн шалгалтын төлөвлөгөө

Гэр хорооллын айл, өрхүүдийн галын аюулгүй байдлыг хангуулах төлөвлөгөөт хяналт шалгалт” зохион байгуулах үүрэг

Гэр хорооллын айл өрхийн галын аюулгүй байдлыг хангах, шалган зааварлах хуудас

Монгол Улсын Шадар сайдын баталсан удирдамжит хяналт, шалгалт

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын баталсан хяналт шалгалтын удирдамж

Үзвэр үйлчилгээ соёл урлагийн байгууллагуудад хяналт шалгалт явуулах

Эрүүл мэндийн байгууллагад хяналт шалгалт хийх

Авто үйлчилгээний байгууллагад хяналт шалгалт явуулах

Газрын тосны аж ахуйн байгууллагад хяналт шалгалт явуулах

Хүн ам олноор цуглардаг худалдаа, олон нийтийн байгууллага

Үйлдвэрийн барилга байгууламж

Боловсролын байгууллага

Гэр, хорооллын айл, өрхүүд

 Хяналт шалгалтын хяналтын хуудас

Зураг төсөл зөвшилцөхөд бүрдүүлэх

Зураг хяналт 2018

Зураг хяналт 2019

Барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комиссын хуваарь

Тэмдэгтийн хураамж төлөх

Төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтын удирдамж, хяналтын хуудас

Орон сууцны зориулалттай 12-оос дээш барилгын төлөвлөгөөт бус шалгалт