UNDSEN1-6wp002rf41xlxr2t9bxpa9f750qsgesk8ea9jpb15xc-6xfxly1lfo3pzykta12r6rxwwnxq4dk8z2nzstkyh4w-6ynluejx29j40lt5ar0titihhqxb636jq00fplencxs.jpg

Төлөвлөгөөний төсөлд санал авах тухай

Гал түймрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөт, төлөвлөгөөт бус, гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтын 2021 онд хийж гүйцэтгэх төлөвлөгөөний төсөлд холбогдох саналаа тусган…

UNDSEN1-6wp002rf41xlxr2t9bxpa9f750qsgesk8ea9jpb15xc-6xfxly1lfo3pzykta12r6rxwwnxq4dk8z2nzstkyh4w-6ynluejx29j40lt5ar0titihhqxb636jq00fplencxs.jpg

Дүрэм, журамд санал ирүүлэх тухай

ОБЕГ-ын даргын 2013 оны А/799,  А/811 тушаалаар батлагдсан дүрэм, журмыг шинэчлэх гэж байгаатай холбогдуулан төв, орон нутгийн Онцгой байдлын байгууллагын…