Албаны журам

2016 он

1.Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын бүс, бүсийн төвийн ажиллах журам

Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын бүс, бүсийн төвийн танилцуулга

2. Гамшгаас хамгаалах сайн дурын ажиллагааны нийтлэг журам

3. ГАМШГИЙН АЮУЛЫН ТУХАЙ ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛИЙН ДОХИО ДАМЖУУЛАХ ЖУРАМ /Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 339 дүгээр тогтоолын хавсралт/

4. ГАМШГИЙН ҮЕД ХҮЧ ХЭРЭГСЭЛ ДАЙЧЛАН ГАРГАХ ЖУРАМ /Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 340 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралт/

5.ГАМШГИЙН ҮЕД НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ /Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 340 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралт/

6. ОБАЭБ-ын тээврийн хэрэгсэл ашиглах, техникийн үйлчилгээ, засвар хийх, баримт бичиг хөтлөх журам, тээврийн хэрэгсэл ашиглах заавар

2015 он

1. Аврах гал унтраах ажиллагаанд ашиглагдаж байгаа хувцас хэрэглэл, багаж зэвсэглэмж, техник хэрэгсэл

2. ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН АЛБАНЫ ТОМЪЁОЛСОН ТЭМДЭГ

3. Албан хаагчдын мэргэжил, ур чадварын түвшин тогтоох үзлэг явуулах журам  Дээрх журмын хавсралт,судлах материал 

5.  ОБЕГ-ын дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө 

6. Уурхай, уулын үйлдвэр, үйлдвэрлэлийн аюултай объектод аврах ажиллагааг зохион байгуулах журам

7. Онцгой байдлын албаны цахим мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах журам 

8. ОБАЭБ-ын Дотоод журам /ОБЕГ-ын даргын 2015.04.20 №104 тушаал/ 

9.ОБАЭБ-ын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт, шалгалт зохион байгуулах журам 

10. Гал түймэртэй тэмцэх гэрээт анги, хэсэг, байцаагч ажиллуулах журам

11. Нэрийн тэмдэг байршуулах тухай журам

Бусад журам