Ахмадын холбооноос 2017 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан

0